Satış Sözleşmesi

Madde 1 – Giriş

Bu hizmet sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşteriler işbu sözleşmeyi imza ederek aşağıdaki şartları taraf sıfatıyla kabul etmiş varsayılmaktadır:

www.cafeshots.com.tr  web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Ayazmana mah.4467 sok.no:1-3/1-2 Merkez/ISPARTA adresindeki Altıngül Dış Tic. ve Gıda San. A.Ş.  firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Buna göre; ‘Kullanıcı’ sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olunan yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi eksiksiz okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Madde 2 – Taraflar

a) www.cafeshots.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ayazmana mah.4467 sok. no:1-3/1-2 ISPARTA adresinde mukim Altıngül Dış Tic. ve Gıda San. A.Ş. (Bundan böyle “Firma” olarak anılacaktır).

b) www.cafeshots.com.tr internet sitesini herhangi bir sebeple kullanan veya üye olan kişiler (Hizmet Alan) (“Üye”) (Bundan böyle “Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır). Her üye açısından, işbu sözleşme geçerli olup, işbu sözleşmede madde halinde sayılan kendi yükümlülüklerinden sorumlu olacaklardır.

Madde 3 – Tanımlamalar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

a) “Firma Altıngül Dış Tic. ve Gıda San. A.Ş. ,yi

b) “ www.cafeshots.com.tr” http:// www.cafeshots.com.trinternet sitesini,

b) “Web Sitesi” http:// www.cafeshots.com.trinternet sitesini,

c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

d) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı, 

e) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

Madde 4- Sözleşmenin Konusu

Sözleşme’nin konusu Altıngül Dış Tic. ve Gıda San. A.Ş.’nin sahip olduğu internet sitesi www.cafeshots.com.tr ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Madde 5- Genel Hükümler

5.1. Kullanıcılar; işbu Sözleşmenin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşme mahiyetinde olduğunu kabul ederler. Site üzerinden bir Hizmet/Ürün Talebi göndermekle Site’ye kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı kabul beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Firmadan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

5.3. Kullanıcı, www.cafeshots.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Firmanın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı, www.cafeshots.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Firma ’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Firma ‘nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.5. Kullanıcı, www.cafeshots.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı/Üyeyi bağlayacaktır.

5.6. Kullanıcı/Üye, www.cafeshots.com.tr  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı tarafından verilen bilgi, belge ve beyanlar, herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, marka, patent gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmemek zorundadır. Yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı ( tüketici koruma, haksız rekabet vb.) ihlal etmeyecek. Genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, aldatıcı, kamu sağlığını bozucu, karalayıcı, onur kırıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olamaz. Ayrıca, söz konusu bilgi, belge ve beyanlar müstehcen olmayacak, çocuk pornografisi içermeyecek, virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları içermeyecektir. Kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar yazılımı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Firma ‘nın sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Kullanıcıya/Üyeye aittir.

5.7. www.cafeshots.com.tr  internet sitesinde Kullanıcı/Üye tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Firma ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Firma ‘nın Kullanıcının/Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.8. Firma, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı/Üye, www.cafeshots.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Firma ‘dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.9. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya/Üyeye aittir.

5.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Firma ‘yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Firma ‘nın Kullanıcıya/Üyeye karşı işbu Kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.11www.cafeshots.com.tr  internet sitesi yazılım ve tasarımı Firma mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.12. Firma, tarafından www.cafeshots.com.tr  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.13. Firma, Kullanıcının/Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Firma ‘ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Firma ve www.cafeshots.com.tr  web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

5.14. www.cafeshots.com.tr  web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı/Üye, www.cafeshots.com.tr  web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5.15. Firma, Kullanıcı Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir, güncelleyebilir, tadil edebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Firma, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site ’de yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına elektronik ortamda bildirilmesini sağlayacaktır. Buna göre yeniden düzenlemesi yapılmış olan Sözleşme, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır.

Madde 6- Firma ‘nın Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Firma, hizmet, ürün ve sipariş bilgilerini, uzaktan satış mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirmeyi ve tüketici haklarına ve gelişen teknolojiye uygun hizmet sunmayı taahhüt etmektedir.

6.2. Firma, işbu sözleşmede bahsi geçen web sitesini tek taraflı istediği zaman durdurabilir, tamamen iptal edebilir, farklı bir alan adına yönlendirebilir. Firma, bu kapsamda üyelerine kesintisiz ve süresiz hizmet vereceğini taahhüt etmez. Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Firma ’ya herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Firma ’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

6.3. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Firma, dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir. Firma, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir bildirimde bulunmadan üyelere ait hesapları dondurabilir, kısıtlayabilir ya da tamamen iptal edebilir. Hesabı dondurulan veya kısıtlanan Üye, yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde, kısıtlamanın ve iptalin sebebi Firma tarafından yazılı olarak kendisine bildirilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Firma ‘ya herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Firma ’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

6.4. Firma veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Firma ‘nın Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5. Kullanıcılar/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği Site’de paylaşamaz. Bu tür bir içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderene Kullanıcılara/Üyelere aittir. Firma, Site’de Kullanıcılar/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Site’de yayınlamama hakkına sahiptir.

6.6. Firma, “www.cafeshots.com.tr” isimli Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Firma, söz konusu bilgilerle Kullanıcı/Üye bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Firma ‘nın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

6.7. Firma, Kullanıcılarına/Üyelerine promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@cafeshots.com.tr] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

6.8. Firma, üçüncü kişilerin Web Sitesi’ni kullanımı amacı dışında kullanması ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ödeme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca, Firma, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.9. Firma, üyeler tarafından sisteme yüklenen her türlü içerik, görsel ve sair verilerin doğruluğunu, ilanların ve içeriklerinin 3.Kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etmez ve kullanıcılara bu garantiyi vermez. Her ne kadar Firma, basiretli tacir olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıp sitede yayınlanacakları denetimden geçirse de bilindiği üzere sitede oluşturulan pek çok kısım kullanıcılar tarafından oluşturulduğundan, Firma, bu nedenle bu kullanıcıların oluşturduğu yayınlananların 3.kişilerin/kurumların yasal haklarını ihlal etmesi durumunda bu durum çok ciddi hukuki sorunlara neden olabileceğinden tarafların öncelikle kendi aralarında sorunu çözmesini tavsiye etmektedir. Yasal ihlaller konusunda ciddi şikayetlerin temelsiz kalması halinde bu durumu iddia edip www.fointernetsatis.com sitesinin yasal konulara maruz kalmasına neden olan taraftan Firma avukat ücretleri de dahil olmak üzere yaptığı tüm yasal masrafları ve ticari itibar zedelenmesi nedeniyle talep edebileceği tazminatları talep hakkını saklı tutar. Firma, yasal bir telif hakkı, fikir ve sanat eseri,551 sayılı KHK,554 sayılı KHK,556 sayılı KHK vb. yasal hakların ihlalinin üye, kullanıcı tarafından yapıldığını öğrendiği, kendisine bildirimde bulunulduğu anda bu yasaların aradığı bilebilecek duruma geleceğinden bu bildirimden sonra ve bu durum itiraz eden tarafından yasal hak sahibi olunduğu belgeyle ispatlandığı takdirde bu duruma sebep olan kişiye (üye, kullanıcı) hiçbir ihtara gerek olmaksızın yasal hak konusunu oluşturan yayını, fotoğrafı, belgeyi, görseli yayından kaldırıp bu kişilerin üyeliklerine de son vermek hakkına da sahiptir. Firma, gerekli gördüğünde üyeler tarafından yüklenen ilanları, içerikleri ve/veya benzeri verilerin de önceden haber vermeksizin yayınını durdurabilir ve tamamen kaldırabilir.

6.10. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde www.cafeshots.com.tr, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Firma kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

6.11. Kullanıcı ve/veya Üyeler, işbu sözleşmeyi imzalamaları ile Firmaya; fotoğraflar ve videolar (FM hakkı olan içerikler) gibi fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, gizlilik ve uygulama ayarlarına tabi olan şu izni vermektedirler: Kullanıcılar, www.cafeshots.com.tr ve onun ile bağlantılı bir şekilde paylaşılan fikri mülkiyet hakkı olan herhangi bir içeriğin (Fikri Mülkiyet Lisansı) Firma tarafından kullanılması için Firmaya münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans tahsis etmektedirler. Fikri mülkiyet hakkı olan içerik ya da hesap silindiğinde, söz konusu içerik başkalarıyla paylaşılmadıysa veya bu kişiler tarafından silindiyse, bu Fikri Mülkiyet Lisansı 'nın geçerliliği de sona erer.

6.12. Firma, işbu sözleşmede yer alan hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

6.13. Firma, dilerse Kullanıcıların/Üyelerin e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

6.14. Firma, Kullanıcıların/Üyelerin, yanıltıcı ve aldatıcı içerik yayınlandığının tespiti ve/veya şikayet ve yasal başvuru halinde www.cafeshots.com.tr sitesi kullanımını geçici veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar.

6.15. Kullanıcılardan Firma ya ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Firma tarafından yapılacak gerekli kontrol ve onay akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Firma ‘nın söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.

Madde 7- Hizmet Alan/Tüketicinin Hak ve Yükümlülükleri

7.1. Kullanıcı ve/veya Üyelerin işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Kullanıcı ve/veya Üyelere aittir.

7.2. Kullanıcılar kendi isteği ile web sitesindeki talimatları izleyerek sisteme üye olabilmektedir. Sisteme Üye olan Kullanıcının üye olmayan Kullanıcıya nazaran ilaveten; Profil sayfası üzerinden bilgilerini güncelleme, ilanlara yorum yazabilme ve beğendiği ilanları favori ilanları bölümüne ekleyebilme hakları bulunmaktadır. Söz konusu tüm bilgiler sistemde kayıt edilmek suretiyle tutulmaktadır. Kullanıcılar, üye olsun veya olmasın tüm ilanlar içinde tarama yapabilir ve ürün içeriklerini görebilir.

7.3. Kullanıcılar www.cafeshots.com.tr üye olarak kayıt olduğunda, Firma ortakları ile ticari ilişkiler içine girdiğini kabul etmektedir. Kullanıcı ve/veya Üyeler, böylece www.cafeshots.com.tr ve/veya ortakları tarafından Tüketici/Kullanıcı olarak tarafıyla irtibat kurulabileceğini kabul etmiş olmaktadır. Bu açıdan, sağlanan bütün bilgilerin doğru, güncel ve gerçek oldukları Tüketici/Kullanıcı tarafından garanti edilmiştir. Eğer sağlanan herhangi bir bilgi yanlış, güncel olmayan veya eksik ise veya Firma ‘nın bu bilgilerin, yanlış, güncel olmayan veya eksik olduğundan şüphelenmek için nedenleri var ise, Firma Tüketicinin güncel veya gelecekteki www.cafeshots.com.tr hizmetlerinden yararlanmasına engel olma hakkına sahiptir.

7.4. Bilgisi dahilinde veya dahilinde olmadan herhangi bir şekilde www.cafeshots.com.tr hizmetlerine Tüketici/Kullanıcı şifresiyle yapılan girişlerden tamamen Tüketici/Kullanıcı sorumludur.

7.5. Tüketici/Kullanıcı olarak www.cafeshots.com.tr hizmetlerini reklam amaçlı kullanmayacağını, sadece kişisel amaçlı kullanacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7.6. Kullanıcı/Üye, www.cafeshots.com.tr web sitesinde yayınlamış hizmet veren profilleri, tarama bilgileri ve değerlendirmeler/puanlama ve yorumlar (tüketici/hizmet alan kullanıcı tarafından konulan herhangi bir değerlendirme/puanlama ve yorumlar veya diğer içeriklerde dahil olmak üzere) gibi herhangi bir bilgi ve içeriğin sadece ve sadece Firmanın mülkiyetinde olduğunu ve tüketici/hizmet alan kullanıcı olarak bunları kopyalamayacağını, yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

7.7. Kullanıcı ve/veya Üyeler, işbu sözleşmede belirtilen herhangi bir yükümlülüğünün ihlalinden kaynaklanarak üçüncü bir tarafın Firma ‘ya karşı olabilecek iddialarının ve bu iddialardan dolayı doğacak olan Firma zararını tazmin edeceğini kabul etmekte ve tamamen Firma ‘ya karşı sorumlu olduğunu peşinen beyan etmiş bulunmaktadır.

7.8. www.cafeshots.com.tr hizmetlerini veya sistemlerini kişisel olmayan veya herhangi bir uygunsuz kullanım veya kullanmaya teşebbüs edilmesi veya Firma ‘nın bundan şüphelenmesi veya saptaması, bununla sınırlı olmamakla birlikte, web sayfasını çökertme, sızma, dolandırma, reklam yapma, yayını bozma, istenmeyen e-posta yollamak gibi faaliyetlerde bulunulması durumda, Firma, derhal tüketici/kullanıcıya haber vermeksizin erişiminizi sonlandırma ve size haber vermeksizin yasal yollara başvurmaya veya bununla sınırlı olmamakla birlikte meydana gelebilecek gelir kaybı, onarım, yasal ücretler, maliyet ve giderleri karşılamak için ihtiyadi tedbir kararı alınması veya mahkeme yoluna giderek muamele işlemlerine başlama veya diğer adil yollara başvurma hakkına sahiptir.

7.9. Tüketici/Kullanıcı; www.cafeshots.com.tr  sistemine verdiği her yanlış bilgi başına Firmaya ve Tüketiciler/Kullanıcılar tarafından girilen hatalı, yanlış, uygunsuz bilgiden dolayı mağdur olmuş kişi veya kişilere ortaya çıkabilecek avukat masrafları ve bunlara ilişkin ortaya çıkabilecek dolaylı masrafların toplamı veya kasıtlı, yanıltıcı, zararlı, sahte işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek gerçek zararlar, doğrudan veya takiben ceza gerektiren adli ve para cezalarının toplamı ile birlikte yasal para cezaları, maliyetleri ve bunlara ilişkin ortaya çıkacak dolaylı masrafların toplandığında hangi miktar daha yüksek ise o miktarı ödemek ile yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.10. İşbu sözleşme çerçevesinde Kullanıcı ve/veya Üyeler, web sitesine yüklediği veya www.cafeshots.com.tr’ nin sistemi üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin haklarını ihlal etmediğini; bu hakları, kanuna aykırı olarak kullanmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.11. Kullanıcı ve/veya Üyeler, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Firmanın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Firma sorumlu değildir.

7.12. Firma, Kullanıcının/Üyenin oluşturduğu Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk talebi oluşturan kişi yani hizmet alan Kullanıcıya aittir.

7.13. Kullanıcı ve/veya Üyeler, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Firmanın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

7.14. Kullanıcı ve/veya Üyeler’in işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Kullanıcı ve/veya Üyeler’e aittir.

7.15. Kullanıcı, sisteme üye olması halinde, üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresini bir başka kişiye devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 8- Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması

8.1. Kullanıcı ve/veya Üyeler, hizmetin yalnızca ifa edilmemiş olması şartıyla, anlaşmayı müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [info@cafeshots.com.tr] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

8.2. Firma’dan alınan hizmetlerin/ürünlerin Hizmet/Ürün Bedeli İadesi, Firma tarafından yapılacaktır. Firma, yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için iş birliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

• Hizmet/Ürün Talebinin usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

• Hizmet/Ürün Talebinin iletilememesi nedeniyle Hizmet/Ürün Talebinin zorunlu iptali;

• Edimin ifa edilmemesi ve/veya onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptal edilmesi;

• Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.

Madde 9- Diğer Hükümler

9.1. Geçersizlik: İş bu sözleşmenin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şeklinde ortadan kalkması durumunda, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olup kalkan hükme ekonomik olarak en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirilmiş kabul edileceği konusunda mutabıktırlar.

9.2. Sözleşmenin Feshi: İşbu sözleşme Firma tarafından, Üyenin üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Firma, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

9.3. İhtilafların Halli: İş bu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup sözleşmeden veya sözleşmeye ilişkin olarak taraflar arasında doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde Isparta Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9.4. Delil Sözleşmesi: Taraflar, Firma ‘ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193 ‘e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

9.5. Yürürlük: Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.